Marathi Barakhadi | मराठी बाराखडी | Barakhadi In Marathi and English (Free PDF)

भाषा शिकण्यासाठी वाचन व लेखन कौशल्य चांगले असणे गरजेचे आहे. आजच्या Marathi Barakhadi | मराठी बाराखडी | Barakhadi In English” ह्या लेखाद्वारे मराठी भाषेचे वाचन व आणि लेखन कौशल्य सुधरवण्यास तुमची नक्कीच मदत होतील.

शैक्षणिक जीवनाची सुरुवात ही लहान-लहान अक्षरांची ओळख झाल्यावरच होते. लहान मुलांना अक्षरांची ओळख झाल्यानंतर बाराखडी शिकणे गरजेचे आहे. कारण बाराखडी शिकूनच वाचन आणि लेखन कौशल्य विकसित केले जाते. त्यासाठीच आम्ही हा लेख घेऊन आलो आहोत. या लेखाच्या मदतीने तुम्ही मराठी बाराखडीचा अभ्यास करू शकाल आणि वाचन व लेखन कौशल्य सुधरवू शकाल. चला तर पाहुयात!

marathi barakhadi
marathi barakhadi

Marathi Barakhadi-  Marathi Barakhadi in English- मराठी बाराखडी कशास म्हणता?

मराठी भाषेतील वर्णमालेत एकूण 12 स्वर आणि 41 व्यंजन आहेत. बारा स्वरांचा वापर करून एका व्यंजनास आपण १२ वेगवेगळ्या अर्थाने वाचू शकतो किंवा त्याचा उच्चार करू शकतो. क्रमाने मांडल्या गेलेल्या ४१ व्यंजनाच्या ह्याच मांडणीस आपण “बाराखडी” असे म्हणतो. मराठी, हिंदी, संस्कृत ह्या भाषेत लिहिण्यासाठी आपण देवनागरी लिपीचा वापर करतो. चांगल्याप्रकारे बाराखडीचा अभ्यास केल्यास देवनागरी लिपि लिहिण्यास अडचण होत नाही. त्यामुळे बाराखडीस अभ्यासणे गरजेचे आहे.

मराठीतील स्वर आणि व्यंजन- Vowels and Constants in Marathi

मराठी बाराखडी
शिकण्याअगोदर स्वर आणि व्यंजन काय आहेत
? हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

स्वर= स्वर हे असे वर्ण असतात. ज्यांचा उच्चार करतांना इतर
वर्णाचा वापर होत नाही. जसे-
या अक्षराचा किंवा वर्णाचा उच्चार स्वतंत्रपणे
केला जातो.

a

aa

i

ee

u

oo

अं

अः

e

ai

o

au

am

ah

 

व्यंजन= मराठी वर्णमालेत एकूण 41 व्यंजन आहेत. जेव्हा
एखाद्या वर्णाचा उच्चार करतांना इतर वर्णाची मदत घ्यावी लागते. तर अशा वर्णास
व्यंजन
असे म्हटले जाते. प्रामुख्याने व्यंजनाचा उच्चार करतांना
,
स्वरांची मदत घ्यावी लागते. जसे-
या वर्णाचा उच्चार करतांना आपण
य स्वराची देखील मदत घेतो. म्हणून
हे एक व्यंजन आहे. 

 

 

 

 

ka

kha

ga

gha

ca

cha

त्र

ja

jha

tr

ta

tha

da

dha

na

ta

tha

da

dha

na

pa

pha

ba

bha

ma

ya

ra

la

va

sha

sha

क्ष

ज्ञ

 

sa

ha

la

ksha

Dnya

 

Full Marathi Barakhadi Chart | मराठी बाराखडी | Barakhadi in Marathi 

 

का

कि

की

कु

कू

के

कै

को

कौ

कं

कः

खा

खि

खी

खु

खू

खे

खै

खो

खौ

खं

खः

गा

गि

गी

गु

गू

गे

गै

गो

गौ

गं

गः

घा

घि

घी

घु

घू

घे

घै

घो

घौ

घं

घः

चा

चि

ची

चु

चू

चे

चै

चो

चौ

चं

चः

छा

छि

छी

छु

छू

छे

छै

छो

छौ

छं

छः

जा

जि

जी

जु

जू

जे

जै

जो

जौ

जं

जः

झा

झि

झी

झु

झू

झे

झै

झो

झौ

झं

झः

टा

टि

टी

टु

टू

टे

टै

टो

टौ

टं

टः

ठा

ठि

ठी

ठु

ठू

ठे

ठै

ठो

ठौ

ठं

ठः

डा

डि

डी

डु

डू

डे

डै

डो

डौ

डं

डः

ढा

ढि

ढी

ढु

ढू

ढे

ढै

ढो

ढौ

ढं

ढः

णा

णि

णी

णु

णू

णे

णै

णो

णौ

णं

णः

ता

ति

ती

तु

तू

ते

तै

तो

तौ

तं

तः

था

थि

थी

थु

थू

थे

थै

थो

थौ

थं

थः

दा

दि

दी

दु

दू

दे

दै

दो

दौ

दं

दः

धा

धि

धी

धु

धू

धे

धै

धो

धौ

धं

धः

ना

नि

नी

नु

नू

ने

नै

नो

नौ

नं

नः

पा

पि

पी

पु

पू

पे

पै

पो

पौ

पं

पः

फा

फि

फी

फु

फू

फे

फै

फो

फौ

फं

फः

बा

बि

बी

बु

बू

बे

बै

बो

बौ

बं

बः

भा

भि

भी

भु

भू

भे

भै

भो

भौ

भं

भः

मा

मि

मी

मु

मू

मे

मै

मो

मौ

मं

मः

या

यि

यी

यु

यू

ये

यै

यो

यौ

यं

यः

रा

रि

री

रु

रू

रे

रै

रो

रौ

रं

रः

ला

लि

ली

लु

लू

ले

लै

लो

लौ

लं

लः

ळा

ळि

ळी

ळु

ळू

ळे

ळै

ळो

ळौ

ळं

ळः

वा

वि

वी

वु

वू

वे

वै

वो

वौ

वं

वः

शा

शि

शी

शु

शू

शे

शै

शो

शौ

शं

शः

सा

सि

सी

सु

सू

से

सै

सो

सौ

सं

सः

षा

षि

षी

षु

षू

षे

षै

षो

षौ

षं

षः

हा

हि

ही

हु

हू

हे

है

हो

हौ

हं

हः

क्ष

क्षा

क्षि

क्षी

क्षु

क्षू

क्षे

क्षै

क्षो

क्षौ

क्षं

क्षः

त्र

त्रा

त्रि

त्री

त्रु

त्रू

त्रे

त्रै

त्रो

त्रौ

त्रं

त्रः

ज्ञ

ज्ञा

ज्ञि

ज्ञी

ज्ञु

ज्ञू

ज्ञे

ज्ञै

ज्ञो

ज्ञौ

ज्ञं

ज्ञः

श्र

श्रा

श्रि

श्री

श्रु

श्रू

श्रे

श्रै

श्रो

श्रौ

श्रं

श्रः

 

 

 

 

 

 

 

 

Marathi Barakhadi in English- मराठी बाराखडी इंग्रजीत- Ka Kaa Ki Kee in English

 

 

का

कि

की

कु

कू

के

कै

को

कौ

कं

कः

ka

kaa

ki

kee

ku

koo

ke

kai

ko

kau

kam

kah

खा

खि

खी

खु

खू

खे

खै

खो

खौ

खं

खः

kha

khaa

khi

khee

khu

khoo

khe

khai

kho

khau

kham

khah

गा

गि

गी

गु

गू

गे

गै

गो

गौ

गं

गः

ga

gaa

gi

gee

gu

goo

ge

gai

go

gau

gam

gah

घा

घि

घी

घु

घू

घे

घै

घो

घौ

घं

घः

gha

ghaa

ghi

ghee

ghu

ghoo

ghe

ghai

gho

ghau

gham

ghah

चा

चि

ची

चु

चू

चे

चै

चो

चौ

चं

चः

cha

chaa

chi

chee

chu

choo

che

chai

cho

chau

cham

chah

छा

छि

छी

छु

छू

छे

छै

छो

छौ

छं

छः

chha

chhaa

chhi

chhee

chhu

chhoo

chhe

chhai

chho

chhou

chham

chhah

जा

जि

जी

जु

जू

जे

जै

जो

जौ

जं

जः

ja

jaa

ji

jee

ju

joo

je

jai

jo

jau

jam

jah

झा

झि

झी

झु

झू

झे

झै

झो

झौ

झं

झः

jha

jhaa

jhi

jhee

jhu

jhoo

jhe

jhai

jho

jhau

jham

jhah

त्र

त्रा

त्रि

त्री

त्रु

त्रू

त्रे

त्रै

त्रो

ञौ

ञं

ञः

tra

traa

tri

tree

tru

troo

tre

trai

tro

trau

tram

trah

टा

टि

टी

टु

टू

टे

टै

टो

टौ

टं

टः

ta

taa

ti

tee

tu

too

te

tai

to

tau

tam

tah

ठा

ठि

ठी

ठु

ठू

ठे

ठै

ठो

ठौ

ठं

ठः

tha

thaa

thi

thee

thu

thoo

the

thai

tho

thau

tham

thah

डा

डि

डी

डु

डू

डे

डै

डो

डौ

डं

डः

da

daa

di

dee

du

doo

de

dai

do

dau

dam

dah

ढा

ढि

ढी

ढु

ढू

ढे

ढै

ढो

ढौ

ढं

ढः

dha

dhaa

dhi

dhee

dhu

dhoo

dhe

dhai

dhao

dhau

dham

dhah

णा

णि

णी

णु

णू

णे

णै

णो

णौ

णं

णः

na

naa

ni

nee

nu

noo

ne

nai

no

nau

nam

nah

ता

ति

ती

तु

तू

ते

तै

तो

तौ

तं

तः

ta

taa

ti

tee

tu

too

te

tai

to

tau

tam

tah

था

थि

थी

थु

थू

थे

थै

थो

थौ

थं

थः

tha

thaa

thi

thee

thu

thoo

the

thai

tho

thau

tham

thah

दा

दि

दी

दु

दू

दे

दै

दो

दौ

दं

दः

da

daa

di

dee

du

doo

de

dai

do

dau

dam

dah

धा

धि

धी

धु

धू

धे

धै

धो

धौ

धं

धः

Dha

dhaa

dhi

dhee

dhu

dhoo

dhe

dhai

dho

dhau

dham

dhah

ना

नि

नी

नु

नू

ने

नै

नो

नौ

नं

नः

na

naa

ni

nee

nu

noo

ne

nai

no

nau

nam

nah

पा

पि

पी

पु

पू

पे

पै

पो

पौ

पं

पः

pa

paa

pi

pee

pu

poo

pe

pai

po

pau

pam

pah

फा

फि

फी

फु

फू

फे

फै

फो

फौ

फं

फः

pha

phaa

phi

phee

phu

phoo

phe

pahi

pho

phau

pham

phah

बा

बि

बी

बु

बू

बे

बै

बो

बौ

बं

बः

ba

baa

bi

bee

bu

boo

be

bai

bo

bau

bam

bah

भा

भि

भी

भु

भू

भे

भै

भो

भौ

भं

भः

bha

bhaa

bhi

bhee

bhu

bhoo

bhe

bhai

bho

bhau

bham

bhah

मा

मि

मी

मु

मू

मे

मै

मो

मौ

मं

मः

ma

maa

mi

mee

mu

moo

me

mai

mo

mau

mam

mah

या

यि

यी

यु

यू

ये

यै

यो

यौ

यं

यः

ya

yaa

yi

yee

yu

yoo

ye

yai

yo

yau

yam

yah

रा

रि

री

रु

रू

रे

रै

रो

रौ

रं

रः

ra

raa

ri

ree

ru

roo

re

rai

ro

rau

ram

rah

ला

लि

ली

लु

लू

ले

लै

लो

लौ

लं

लः

la

laa

li

lee

lu

loo

le

lai

lo

lau

lam

lah

वा

वि

वी

वु

वू

वे

वै

वो

वौ

वं

वः

va

vaa

vi

vee

vu

voo

ve

vai

vo

vau

vam

vah

शा

शि

शी

शु

शू

शे

शै

शो

शौ

शं

शः

sha

shaa

shi

shee

shu

shoo

she

shai

शो

shau

sham

shah

सा

सि

सी

सु

सू

से

सै

सो

सौ

सं

सः

sa

saa

si

see

su

soo

se

sai

so

sau

sam

sah

हा

हि

ही

हु

हू

हे

है

हो

हौ

हं

हः

ha

haa

hi

hee

hu

hoo

he

hai

ho

hau

ham

hah

ळा

ळि

ळी

ळु

ळू

ळे

ळै

ळो

ळौ

ळं

ळः

la

laa

li

lee

lu

loo

le

lai

lo

lou

lam

lah

क्ष

क्षा

क्षि

क्षी

क्षु

क्षू

क्षे

क्षै

क्षो

क्षौ

क्षं

क्षः

Ksha

kshaa

kshi

kshee

kshu

kshoo

kshe

kshai